logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

Enviromentální výchova

V naší škole myslíme ekologicky. Třídíme starý papír, plasty, tonery, baterie a drobné elektrozařízení.


Zapojili jsme se do projektu RECYKLOHRANÍ.cz, což je školní recyklační program, který vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Absolvujeme různé ekologicky zaměřené pořady – například Tonda Obal, Ekoabeceda apod., při kterých se učíme nejen třídit vzniklý odpad, ale zároveň se snažíme o to, aby žádný odpad nevznikl, nebo se vznik odpadu minimalizoval.

 

 práce žákůpráce žákůpráce žáků

V dubnu se žáci vždy těší i na tradiční oblíbenou akci Den Země, kterou pořádáme zvlášť pro první stupeň a druhý stupeň. Některé děti se pravidelně účastní akcí typu Ukliďme svět.

Den Země

Nezapomínáme ani na komplexní výchovu k ochraně přírody a na výchovu k péči o životní prostředí, které se snažíme zapojovat do výuky v rámci vyučovacích předmětů jako je přírodopis, zeměpis a občanská výchova, zčásti také fyzika a chemie. Zásady ekologie uplatňujeme i při našich pobytových akcích – školách v přírodě a sportovních kurzech.