Zápis do 1. tříd 2020

Zápis do 1. tříd v Ústí nad Labem

28.4.2020 – 29.4.2020 v době od 13:00 – 17:00 hod.

(zejména pro osobní podání žádosti)

 

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Nejlepší možnou variantou je podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

 

Přijímací řízení pro školní rok 2020/21

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

O přijetí žáků do základních škol rozhoduje ředitel(ka) základní školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

Vydávání žádostí – přihlášek

1. 3. 2020 – 29. 4. 2020

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen „žádost“) je možné získat třemi způsoby v období vydávání žádostí :

A, Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese:
http://zapiszs.usti-nad-labem.cz ve formátu pdf.

nebo

B, Vyzvednutí v základní škole

každé úterý a pátek 8.00 – 12.00 na sekretariátu školy, případně po telefonické domluvě (720 755 336)

nebo

C, Vyzvednutí na OMOŠ

Na Odboru městských organizací a školství Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 2. patro, kancelář č. 215, tel.: 475 271 243,475 271 361

Důležité informace:

Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi ZŠ kontaktovat.

Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na ZŠ, sledujte aktuální informace na těch ZŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.

Ručnímu vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje, dbejte na čitelnost.

Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění.

Nastavení internetového prohlížeče
Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet explorer verze 8 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání žádosti nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče.

 

Sběr žádostí – přihlášek

Dne 28. 4. 2020 – 29. 4. 2020

Sběr žádostí probíhá v těchto termínech v době od 13.00 do 17.00 hodin na jednotlivých základních školách.

Podání žádosti

Podepsanou přihlášku k zápisu do 1. třídy je možné vyplnit a doručit do školy pouze tímto způsobem:

 

A) Podání žádosti v elektronickém systému  

https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/

Vytištěnou a podepsanou žádost (oba rodiče) je možné:

  1. Poslat do školy elektronicky naskenovanou žádost s podpisem (např. datovou schránkou, e-mailem) nebo poštou od 1. 3. 2020 – 29. 4. 2020.
  2. Vhodit osobně, v obálce nebo v deskách, do označené schránky v budově školy ve dnech 28. 4. 2020 – 29. 4. 2020 v určeném čase.

V případě zaslání žádosti elektronickým způsobem doporučujeme zákonným zástupcům, aby si ověřili telefonicky, že škola žádost obdržela.

 

B) Osobní podání žádosti ve dnech 28. 4. 2020 – 29. 4. 2020 v době od 13 – 17 hod

V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je vhodné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k přímému kontaktu více osob v budově školy. V ideálním případě bezkontaktním způsobem.

Při osobním podání žádosti uvede zákonný zástupce, na určeném místě v budově školy, tyto údaje:

– jméno a příjmení žadatele (dítěte),

– datum narození dítěte,

– místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,

– kontaktní telefon a e-mailovou adresu zákonného zástupce

– označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola)

– podpis osoby, která žádost podává (podpisy zákonných zástupců dítěte)

 

Doložení rodného listu dítěte, dokladu totožnosti rodiče nebo i jiné chybějící údaje, lze řešit po dohodě s rodiči i dodatečně. Případné nejasnosti nebo dotazy je nutné uplatnit přímo na vedení jednotlivých základních škol.

Přijímací řízení

do 30 dní od zápisu

Po celou dobu řízení můžete na výše uvedených webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, kde je dítě přijato.

Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o čemž budou informováni odpovědným pracovníkem ZŠ jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů poskytnutých v žádosti:

  • telefonicky
  • prostřednictvím SMS
  • e-mailem
  • písemným doručením.

Uvedené se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu nebude týkat zákonných zástupců dětí, které budou k plnění povinné školní docházky na dané škole přijaty.

Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste základní škole poskytli ke komunikaci s Vámi.

Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Ústí nad Labem je to tedy Krajský úřad Ústeckého kraje.

Sdělení uvedená v Informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016 lze využít přiměřeně vzhledem k aktuálním krizovým opatřením vlády ČR v době zápisu. Proto je nutné sledovat aktuální zveřejňované informace k zápisu, včetně konkrétních organizačních pokynů jednotlivých základních škol v Ústí nad Labem.

zdroj: Zápis do ZŠ: Jak zápis probíhá. Zápis Ústí nad Labem [online]. [cit. 2020-03-26]. Dostupné z: https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/jak-zapis-probiha