Výchovný poradce

Výchovnými poradkyněmi na naší škole jsou Mgr. Hana Fábriová Mgr. Radka Bendlmajerová. Pomůžou Vám s řešením výchovných, kázeňských a vzdělávacích problémů Vašich dětí. Poskytnou odbornou pomoc v profesní orientaci žáků po absolvování základní školy.

Výchovný poradce je spojovacím článkem mezi Vámi rodiči a řadou institucí zabývajících se specializovanou péčí o mládež (Pedagogicko-psychologická poradna, Krizové centrum, IPS ÚP, sociální kurátoři, lékaři, policie). Úzce spolupracuje s třídními učiteli, ředitelem školy a metodikem prevence.

Výchovný poradce hledá řešení v případě, že se vyskytnou problémy ovlivňující spokojenost dětí s dosaženými výsledky ve škole i v životě. Jedná se především o:

  • nesoulad s vynaloženým úsilím a dosaženými výsledky žáka
  • poruchy učení a chování, jako jsou dyslexie, dysgrafie, hyperaktivita, hypoaktivita, LMD
  • porušování školního řádu
  • vzájemné ubližování, projevy násilí a jiné nežádoucí jevy
  • užívání návykových látek
  • zapomínání
  • nedorozumění mezi jednotlivými dětmi
  • připadnou špatnou komunikaci mezi žákem a vyučujícím
  • zvládání zátěžových situací ve škole i v rodině (např. rozchod rodičů)
  • přechod žáků na střední školy (podávání přihlášek, výběr školy, apod.)

 

Konzultační hodiny:

pondělí 14.30 – 15.00

středa 14.30 – 15.00

možno i v jiný termín po předchozí domluvě

 

Kontakt:

Mgr. Hana Fábriová

I. stupeň

email: hana.fabriova@zsvinarska.cz

tel: 734 445 635

 

Mgr. Radka Bendlmajerová

II. stupeň

email: radka.bendlmajerová@zsvinarska.cz

tel: 734 445 635

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o vypracování individuálního vzdělávacího plánu (IVP)

Žádost o zařazení na ambulantní nápravu

Přihláška na střední školu

Přihláška na střední školu s talentovými zkouškami

Metodický postup odvolání

Čestné prohlášení pro náhradní zápisový lístek