Přípravná třída

Přípravná třída (bude otevřena v září 2019) je určena dětem s odkladem školní docházky a 5letým dětem narozených 1. 9. 2013 až 31. 12. 2013.

Práce v přípravné třídě je zaměřena na cílevědomý a systematický rozvoj schopností a dovedností  s cílem připravit je na bezproblémový vstup do 1. třídy. Děti pracují podle tématických plánů formou řízených, spontánních a relaxačních metod. Přihlíží se k individuálním potřebám dítěte s využitím podpůrných pomůcek, pracovních sešitů, interaktivní tabule aj.

Zaměřujeme se na samostatnost, získávání pracovních návyků a rozvoji v oblastech grafomotoriky, zrakové vnímání, paměť, pozornost a soustředění, sluchové, prostorové a časové vnímání, základní matematické představy, rozvoj řeči.

Součástí vzdělávacího procesu jsou akce školní i mimo školní, pro děti z přípravky plavání, bruslení.