Otevíráme přípravnou třídu

Pro školní rok 2020/2021 otevíráme přípravnou třídu pro děti, které ještě nejsou zcela zralé pro nástup do běžné školní třídy.Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení a pediatra (možno dodat do 31. 7. 2020). O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat ředitele školy do 31. 5. 2020 elektronicky na adresu kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz nebo osobně do poštovní schránky školy.

Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž následně předchází budoucím školním neúspěchům dítěte. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte. Hlavní předností přípravné třídy je nízký počet žáků (10 – 15 dětí), který umožňuje užší kontakt se školou a individuální přístup pedagoga, což může být pro určité procento dětí s odkladem zahájení povinné školní docházky výbornou možností, jak docílit toho, aby odklad splnil svůj účel. Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev. Níže uvádíme shrnutí, co byste měli vědět:

  • Přípravná třída je bezplatná.
  • Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.
  • Hlavním cílem je připravit děti na první ročník základní školy.
  • Docházka do přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky.
  • Děti se neklasifikují.
  • Při veškerých činnostech je přihlíženo k jeho věku a schopnostem.
  • Výuka trvá pravidelně od 8.00 – 11.45 hodin.
  • Děti mají možnost navštěvovat v ranních a odpoledních hodinách školní družinu za poplatek.
  • Oběd ve školní jídelně hradí rodiče stejně jako v mateřské škole.
  • Dítě po přípravné třídě může pokračovat ve vzdělávání na naší škole, adaptace na školní prostředí je tedy již bez potíží. Rodiče se však můžou rozhodnout a dítě zapsat k povinné školní docházce na jakoukoliv jinou základní školu.

Kontakt pro další informace: marta.hradova@zsvinarska.cz

Mgr. Květoslav Kolařík – ředitel školy