Metodik prevence

Metodikem prevence na naší škole je Mgr. Soňa Nebeská, která vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské:

 • působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem
 • pracuje především v oblasti prevence rizikového chování (sociálně nežádoucích jevů), spolupracuje při tvorbě a kontrole realizace preventivního programu školy
 • zaměřuje se na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
 • spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového jednání (sociálně patologických jevů) u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole
 • zajišťuje besedy, přednášky a aktivity pro třídní kolektivy
 • koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků

 

 

 

Konzultační hodiny:

 • po předchozí domluvě
 • kabinet metodika prevence 1. patro

 Kontakt:

email: sona.nebeska@seznam.cz

 

Školní program proti šikaně.

Strategie primární prevence.

 

 Odkazy a telefonní čísla:

zde najdete kontakty na instituce, kde můžete získat informace týkající se:

 • problematika šikany

www.sikana.cz

www.spolecnekbezpeci.cz

www.minimalizacesikany.cz

www.sikana.org

 •  závislost na počítačích, internetová kriminalita

www.cms.e-bezpeci.cz

 •  drogová problematika

www.drogy-info.cz

www.odrogach.cz

 •   ostatní kontakty

Linka MŠMT – 257 193 310

Linka Bezpečí – 800 155 555

Rodičovská linka – 840 111 234

Bílý kruh bezpečí – 257 317 110

DONA – 251 511 313 – linka pro oběti domácího násilí