Konzultační hodiny s kurátorkou

Každý předposlední čtvrtek v měsíci se budou ve škole konat konzultační hodiny s kurátorkou Bc. Janou PRINCOVOU, DiS. z odboru sociálních věcí, oddělení sociální prevence Magistrátu Ústí nad Labem. Konzultační hodiny jsou určeny pro žáky, pedagogy, ale i pro rodiče našich žáků.

Kurátoři pro mládež se zaměřují (podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) zejména na děti, které:

  • vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají povinnou školní docházku (děti na druhém stupni povinné školní docházky)
  • požívají alkohol nebo návykové látky (děti na druhém stupni povinné školní docházky + děti do 18 let)
  • spáchaly trestný čin, nebo, jde-li o děti mladší patnácti let, spáchaly čin, který by byl jinak trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití
  • se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte nebo děti, které mají opakované závažné výchovné problémy ve škole (děti na druhém stupni povinné školní docházky + děti do 18 let)

Pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

Péče o děti spočívá v poskytování pomoci při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů, jejichž cílem je umožnit jim začlenění do společnosti, včetně začlenění pracovního.